Condicions generals

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

El present acord regula les condicions generals de compra dels serveis oferts a la present pàgina web per ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’ESCOLA PLA DE L’AMETELLER (d’ara endavant AMPA PLA DE L’AMETLLER) amb NIF nº G17114281 i domicili a C/Formiga, 117, 17820, Banyoles (Girona).

El CLIENT en el moment que completa el procés de registre i compra els nostres serveis, accepta i es sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condiciones d’accés i ús del nostre portal i al seva política de privacitat, accessibles a través de l’enllaç “Política de Privacitat”.

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per obligar-se contractualment.

El present contracte està permanentment accessible als avisos legals de la nostra pàgina web.

 1. PREUS

En contraprestació pel servei adquirit, el CLIENT accepta pagar expressament a AMPA PLA DE L’AMETLLER les quantitats especificades en el moment de la compra en la relació de preus establerta a la web https://www.ampapladelametller.cat/ca/ pel servei escollit.

Els serveis que s’ofereixen en aquesta pàgina web estan exempts de l’Impost del Valor Afegit (IVA).

Una vegada finalitzada la selecció del servei i, de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de procedir al pagament de la mateixa, en pantalla apareixerà el preu final de la compra que es reflectirà a l’ordre de la comanda en el moment d’efectuar la compra.

No s’inclou tot allò que no apareix a la descripció com a inclòs.

 1. PROCEDIMENT DE COMPRA

A través d’aquesta pàgina web només es podran realitzar compres per persones físiques majors de 14 anys i societats.

A la pàgina web es detallen els serveis de manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar la compra ve indicat a la pàgina web i només han de seguir-se els següents passos:

Per fer-se soci de l’AMPA:

 1. Accedir a l’apartat “Fer-se soci” i prémer el botó “comprar” a l’apartat on s’indica la quota que s’ha de pagar per fer-se soci.
 2. Al seleccionar el servei podrà ser afegit al Cistell de la Compra i podrà escollir entre seguir comprant o tramitar la comanda.
 3. Per tramitar la comanda, és precís complimentar, prèviament, un formulari de registre/inscripció amb les seves dades personals i crear un compte personal com a usuari. Completat aquest pas rebrà, en el correu electrònic que hagi indicat, la confirmació de que el registre/inscripció s’ha realitzat correctament. En cas que sigui un usuari ja registrat, per continuar amb el procés de compra serà suficient amb què introdueixi el nom d’usuari i la contrasenya que va generar en el moment de registrar-se. El codi d’usuari i contrasenya són personals i corresponen a la persona que va efectuar el procés de registre, qui és responsable exclusiu de la seva custòdia. A través de la seva compta podrà gestionar la informació que disposem i modificar i actualitzar les seves dades.
 4. A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen un a un els serveis seleccionats i es calcula el preu total.
 5. Així mateix, serà necessari indicar una direcció a efectes de facturació de la compra realitzada.
 6. Un cop tramitat el procés, serà necessari marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació dels termes i condicions de venta.
 7. A la pàgina web se li facilitaran els mecanismes per poder efectuar el pagament en funció del sistema escollit en cada cas.
 8. Un cop introduïdes les dades pel pagament, haurà de confirmar la comanda prement el botó “Confirma i paga”.

Per inscriure’s a una activitat:

 1. Accedir a l’apartat de l’activitat a la qual desitja inscriure’s.
 2. Complimentar el formulari amb els documents adjunts que es sol·liciten, entre els quals es troba el document “Carta SEPA Ampa” on haurà d’introduir el seu número de compte per a procedir a la domiciliació bancària.
 3. Un cop tramitat el procés, serà necessari marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació dels termes i condicions de venta i haurà de confirmar la comanda prement el botó “Envia”.
 4. Al finalitzar tot el procés i verificar la seva comanda se l’hi enviarà un correu electrònic de confirmació de la inscripció al correu que hagi indicat.
 1. DISPONIBILITAT I ENTREGA

Els serveis oferts per AMPA PLA DE L’AMETLLLER es troben disponibles per a la seva compra només a Espanya.

Les comandes es processaran un cop s’hagi rebut correctament el pagament.

Amb l’objectiu que en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda i del pagament.

A partir d’aquest moment passarà a ser soci de l’AMPA PLA DE L’AMETLLER.

 1. PAGAMENT I TERMINIS DE PAGAMENT

S’accepten les següents formes de pagament:

 • Targeta de crèdit: la transacció es realitza connectant directament amb l’entitat bancària CAIXABANK a través de la seva passarel·la de pagament.
 • Domiciliació bancària: per al pagament de les activitats dels alumnes fix amb inscripció prèvia es passarà rebut bancari al número de compte que hagin indicat al document adjunt del formulari.

Un cop realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació del mateix.

AMPA PLA DE L’AMETLLER no té coneixement de les dades referents a la seva targeta de crèdit. Tots els nostres sistemes de pagament son totalment segurs.

Els pagaments son previs a l’entrega del producte o prestació del servei, pel que AMPA PLA DE L’AMETLLER no proporcionarà el servei sol·licitat fins al moment en que hagi rebut el pagament del mateix. AMPA PLA DE L’AMETLLER es reserva el dret a cancel·lar temporal o definitivament els serveis prestats, davant qualsevol incidència en matèria de cobrament dels mateixos.

 1. FACTURES

En cas de voler obtenir una factura ha de posar-se en contacte amb nosaltres al correu electrònic gestio@ampapladelametller.cat.

El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant AMPA PLA DE L’AMETLLER exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per tal circumstància.

 1. GARANTIA

A l’AMPA PLA DE L’AMETLLER ens esforcem per facilitar serveis de màxima qualitat, encara que, donada la naturalesa d’aquests, no podem oferir una garantia de satisfacció. En cas que, per qualsevol motiu, no rebi el serveis correctament, haurà de comunicar-nos-ho el més aviat possible indicant-nos la incidència que intentarem, si es verifica l’error, subsanar-la a la major brevetat possible.

 1. DRET DE DESISTIMENT

En prémer el botó “Confirmar i pagar” vostè consent expressament que el servei objecte del present contracte iniciï la seva prestació dins el període legal de desistiment (14 dies), per tant, d’acord amb l’article 103.a del Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de Novembre, de Defensa dels Consumidors i Usuaris, quan el servei hagi sigut prestat totalment perdrà el seu dret al desistiment. Així doncs, en el present contracte, per la naturalesa de l’objecte, no hi haurà dret de desistiment.

 1. PERFECCIÓ DEL CONTRACTE I MODIFICACIONS DELS SERVEIS

El present contracte es perfeccionarà amb el pagament del servei i l’enviament al CLIENT d’un correu electrònic de confirmació amb una descripció de la compra realitzada.

AMPA PLA DE L’AMETLLER es reserva el dret a modificar de qualsevol forma les característiques i condicions del seus serveis, sempre amb la finalitat de millorar-los i que suposi un benefici pel CLIENT.

 1. OBLIGACIONS DE LES PARTS

AMPA PLA DE L’AMETLLER es compromet a proporcionar al CLIENT els productes i serveis que hagin estar contractats aplicant la màxima diligència en la prestació del servei, això com a cuidar el manteniment de les instal·lacions necessàries pel funcionament de la xarxa, disposant per a tal fi d’un equip tècnic i informàtic adequat.

El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir els drets de terceres persones, així com al pagament del producte seleccionat en el temps i forma fixat en les presents condicions de venta.

AMPA PLA DE L’AMETLLER no garanteix que la disponibilitat del servei objecte del present contracte sigui continua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’internet, averies en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, pel que renuncia expressament a reclamar a AMPA PLA DE L’AMETLLER qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per a possibles errors i ús del servei contractat.

 1. COMUNICACIONS

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement d’AMPA PLA DE L’AMETLLER qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstàncies. En cas de modificació el CLIENT haurà de posar-ho en coneixement d’AMPA PLA DE L’AMETLLER en l’e-mail o telèfons indicats a la nostra pàgina web.

En compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, li informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web i als productes en ells ofertats, es realitzaran per mitjà de correu electrònic a la direcció d’e-mail que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, té l’opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a la direcció gestio@amplapladelametller.cat indicant a l’assumpte la paraula BAIXA.

 1. COMPROMÍS, ACCEPTACIÓ I VALIDESA DEL CONTRACTE

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d’ús i la política de privacitat de la pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als serveis oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, pel que afirma que són suficients per a ‘exclusió de l’error en el consentiment del present contracte i, per tant, les accepta íntegra i expressament.

El client és plenament conscient de que l’acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “Confirmar i pagar” indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

 1. NORMATIVA APLICABLE

El present contracte té caràcter mercantil i es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis espanyoles.

En cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les Parts es sotmetran als jutjats o tribunals que resultessin competents en cada cas.

Així mateix, posem a la disposició dels nostres clients el següent enllaç d’accés a la plataforma de resolució e litigis en línia oficial de la Comissió Europea.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

 1. DADES PERSONALS

El procés de contractació requereix que empleni formularis de dades personals amb la finalitat de tramitar i gestionar les comendes i, si l’autoritza, per a remetre-li informació comercial i comunicacions informatives sobre els nostres serveis. El subministrament d’aquestes dades personals requereix l’aprovació prèvia de la nostra Política de Privacitat.

ATENCIÓ: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 25/06/2020. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i serveis oferts. Si us plau, comprovi la data d’emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que o s’ha produït cap modificació que l’afecti.